Product Photography

APO Miracle

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) chính thức thành lập vào năm 1996, sau khi đăng ký Văn phòng đại diện tại Việt Nam vào một năm trước đó. Sản phẩm của Rohto ngày càng đa dạng, đặc biệt là mảng mỹ phẩm.

  • Rotoh
  • Unicorn Digtal
  • APO Miracle
  • Photoshoot, Retouch
  • Le Thanh Ha Chi
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography
How to make decorative light
Holistic brand redesign focusing product design, interface design, studio photograph style, icon design, web design & motion design.
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography
Product Photography