Hòa Phát Group Photoshoot

Commercial Photoshoot + Post Production 

Hòa Phát là Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực khác như Nội thất, ống thép, thép xây dựng, điện lạnh, bất động sản và nông nghiệp. Ngày 15/11/2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG.

  • Hòa Phát Group
  • Factory
  • Photoshoot, Retouch
  • www.hoaphat.com.vn
Holistic brand redesign focusing product design, interface design, studio photograph style, icon design, editorial design, web design & motion design.

– Paul Rand / Creative Director

Koordinaten bilden die Grundlage für Einsatz des Produktes ausgerichtete Corporate Design. Reale Daten wie zum Beispiel Wetterdaten, Geografische Flächen und Höhenmeter, werden in das Design in mit einbezogen. Die neu gestaltete Marke zeichnet sich sowohl durch userorientierte Einsatz. die in Grundlage für das Einsatz von des Produktes ausgerichtete Corporate Voin Design. in Reale Daten wie zum Beispiel Wetterdaten, Geog rafische Koordi naten und Höhenmeter, werden in das Design mit einbezogen.

A corporate design based on the idea of generating design with user data created through the usage of the brands products. Every user has his own identity and can individualize his own products based on this adventures with the brands products.